Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van, aan of met DisplayDigitaal, ongeacht de wijze van totstandkoming en ongeacht de inhoud daarvan. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers en opdrachtnemers van DisplayDigitaal wordt te allen tijde uitdrukkelijk uitgesloten.

Offertes, overeenkomsten en annuleren
1.1 Offertes van DisplayDigitaal, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen. Aanvaarding van een offerte van DisplayDigitaal geschiedt volledig en zonder enige afwijking. In het geval van een afwijkende aanvaarding, geldt die aanvaarding als nieuw aanbod.
1.2 Na het tot stand komen van de overeenkomst kan opdrachtgever, onder vergoeding van schade, de opdracht annuleren. Annulering als werkzaamheden al gestart zijn: opdrachtgever betaalt volledige offertebedrag. Annulering 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden; opdrachtgever betaalt 50% van het offertebedrag. Annulering langer dan 2 weken voor aanvang werkzaamheden; opdrachtgever betaalt 25% van offertebedrag. Het staat DisplayDigitaal vrij om kosten in rekening te brengen voor briefing en onderzoek voorafgaand aan het doen van een offerte. Opdrachtgever is gehouden deze kosten te voldoen.
1.3 Als met een partij eenmaal met toepassing van deze voorwaarden is gecontracteerd, dan zijn deze voorwaarden op alle volgende overeenkomsten van toepassing.
1.4 DisplayDigitaal neemt jegens opdrachtgever een inspanningsverplichting op zich. Van een resultaatsverplichting kan, gezien de aard van de werkzaamheden van DisplayDigitaal geen sprake zijn.

Prijzen, wijzigingen en betaling
2.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen. DisplayDigitaal factureert o.a. elektronisch en opdrachtgever verklaart zich daarmee akkoord. De administratie van DisplayDigitaal is in alle gevallen leidend.
2.2 Een opgegeven prijs geldt alleen in de combinatie zoals samengesteld door DisplayDigitaal. De (deel)prijzen in samengestelde aanbiedingen gelden niet in andere gevallen of bij losse afname. DisplayDigitaal is gerechtigd, ook reeds overeengekomen, prijzen, te verhogen, bv. wanneer hij geconfronteerd wordt met hogere realisatiekosten.
2.3 Voor meerwerk of voor werkzaamheden waar geen prijs voor is afgesproken geldt het uurtarief van DisplayDigitaal. Meerwerk betreft alle werkzaamheden die buiten de overeenkomst vallen, ongeacht of deze op verzoek van opdrachtgever plaatsvinden of naar inschatting van DisplayDigitaal voor een goede realisatie van het werk noodzakelijk zijn. DisplayDigitaal is voorts gerechtigd om in spoedeisende zaken een spoedtarief toe te passen. Dit spoedtarief bedraagt 150 tot 200% van het reguliere uurtarief. DisplayDigitaal bepaalt of en wanneer er sprake is van spoed.
2.4 DisplayDigitaal is gerechtigd deelbetalingen van opdrachtgevers te verlangen. Hij stuurt daartoe deelfacturen. Bij doorlopende projecten factureert DisplayDigitaal maandelijks. DisplayDigitaal is voorts gerechtigd voorschotten te verzoeken. Opdrachtgever is gehouden daaraan mee te werken en gevraagde voorschotten omgaand te betalen.
2.5 Facturen van derden worden door DisplayDigitaal rechtstreeks en direct aan opdrachtgever doorbelast.
2.6 Opdrachtgever betaalt alle facturen binnen 14 dagen. Bij gebreke daarvan verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij administratiekosten van € 50,00 verschuldigd. Daarnaast is hij buitengerechtelijke incassokosten van 15% van het uitstaande bedrag (minimaal € 100,00) en een rente van 1% per (deel van) maand verschuldigd. Opdrachtgever is ook gehouden alle kosten van ingeschakelde derden te voldoen, evenals de volledige te maken gerechtelijke kosten.
2.7 Opdrachtgever is bij opdrachten vanaf een offertebedrag van € 20.000,00 gehouden op eerste verzoek van DisplayDigitaal zekerheden te stellen of gestelde zekerheden aan te vullen. Zekerheden kunnen gesteld worden als pandrechten, bankgaranties of enige andere vorm waarom DisplayDigitaal verzoekt.
2.8 Opdrachtgever kan zich in geen geval beroepen op enig recht van verrekening en/of opschorting.
2.9 DisplayDigitaal is gerechtigd om prestaties zijnerzijds op te schorten wanneer opdrachtgever niet tijdig betaalt. Niet van belang is daarbij of de werkzaamheden die opgeschort worden direct verband houden met de onbetaalde factuur.

Uitvoering overeenkomst
3.1 Tijdens het uitvoeren van de overeenkomst overleggen DisplayDigitaal en opdrachtgever periodiek. Opdrachtgever zal duidelijk zijn wensen kenbaar te maken. Opdrachtgever wordt, zonder zijn tegenbericht, steeds geacht akkoord te zijn met de besproken (deel)werkzaamheden.
3.2 Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen protesteert tegen de uitgevoerde werkzaamheden, het resultaat of de factuur, of zijn op- of aanmerkingen meldt, is hij akkoord met alle geleverde werkzaamheden, het resultaat en de factuur. Dit akkoord wordt ook geacht gegeven te zijn nadat opdrachtgever de plannen en werken van DisplayDigitaal heeft gebruikt, bewerkt of verwerkt. Na verloop van deze termijn of na gebruik, bewerken of verwerken doet opdrachtgever afstand van zijn recht tot ontbinding en/of vordering tot nakoming.
3.3 DisplayDigitaal is, na ingebrekestelling door opdrachtgever, altijd eerst gerechtigd tot zuivering van de overeenkomst.
3.4 DisplayDigitaal is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever is in dat geval gebonden aan de voorwaarden en werkwijze van de ingeschakelde derde.
3.5 DisplayDigitaal is niet aansprakelijk voor het werk van derden, opdrachtgever vrijwaart DisplayDigitaal in dit kader volledig.
3.6 Opdrachtgever vrijwaart DisplayDigitaal van alle aanspraken van derden ten aanzien van door hem aan DisplayDigitaal ter beschikking gesteld materiaal en/of informatie, ongeacht de aard daarvan. Opdrachtgever draagt hiervoor volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
3.7 Opdrachtgever is gehouden alle door DisplayDigitaal benodigde informatie of materialen ter beschikking te stellen. Bij gebrek of onjuistheid daarvan, draagt opdrachtgever het volledige risico en hij vrijwaart DisplayDigitaal in dit kader volledig.
3.8 Een oplevertermijn voor het werk is indicatief. Mocht deze overschreden worden, verkeert DisplayDigitaal pas na ingebrekestelling in verzuim. Indien vertraging wordt veroorzaakt door opdrachtgever, draagt hij daarvoor het risico. Indien DisplayDigitaal door overmacht niet in staat zal zijn de overeengekomen werkzaamheden uit te (laten) voeren, dan stelt hij opdrachtgever daarvan in kennis. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd om de overeenkomst binnen 8 dagen te ontbinden. Opdrachtgever is gehouden het reeds afgenomen of uitgevoerde gedeelte te betalen. DisplayDigitaal verricht de werkzaamheden zo veel mogelijk vanuit zijn eigen kantoor. Voor werk op locatie worden reistijd en reiskosten in rekening gebracht. De reistijd wordt bij offerte overeengekomen en de reiskosten bedragen € 0,28 cent per kilometer. Eventueel gemaakte onkosten en reiskosten per openbaar vervoer worden rechtstreeks doorbelast.

Intellectuele eigendom, eigendomsvoorbehoud, licentie
4.1 Ten aanzien van door DisplayDigitaal te leveren diensten, teksten, websites, modellen, foto’s, films, tekeningen en alle andersoortige werken die vatbaar zijn voor een intellectueel of industrieel eigendomsrecht (hierna samen: werken), van welke aard dan ook, geldt dat dit intellectueel eigendomsrecht te allen tijde bij DisplayDigitaal rust. Dit wordt nooit geheel of deels aan opdrachtgever overgedragen.
4.2 Ten aanzien van de vervaardigde werken levert DisplayDigitaal aan opdrachtgever een licentie. Deze licentie houdt in dat opdrachtgever gerechtigd is tot normaal eigen gebruik met het doel waartoe de werken vervaardigd zijn. Het is opdrachtgever verboden om de werken van DisplayDigitaal, zonder schriftelijke toestemming:
a te gebruiken voor commerciële doeleinden anders dan voor de eigen onderneming;
b te gebruiken in grote media met een oplage of bereik van min. 100.000 stuks/pp;
c te gebruiken, ongeacht de aard of het doel, in elk ander land dan Nederland;
d te verkopen, verveelvoudigen, verpanden, (ver)leasen, commercieel te exploiteren of anderszins te bezwaren of vervreemden, ook bij de overdracht van zijn bedrijf. Opdrachtgever verplicht zich de licentieverplichtingen bij overdracht van zijn bedrijf aan de verkrijgen op te leggen;
e aan te passen, in welke vorm dan ook;
f door anderen aan te laten passen, verder te laten ontwikkelen of anderszins door anderen te laten gebruiken.
4.3 Licenties zijn zonder schriftelijke toestemming van DisplayDigitaal niet overdraagbaar.
4.4 Opdrachtgever is gehouden bij geoorloofd gebruik van de werken van DisplayDigitaal steeds zijn naam te vermelden.
4.5 Opdrachtgever is, bij geoorloofd gebruik zoals genoemd onder 4.2 en na toestemming bij gebruik genoemd onder 4.2.e, na aanpassing van werken van DisplayDigitaal, gehouden de naamsvermelding van DisplayDigitaal te verwijderen.
4.6 Elke licentie wordt eerst na volledige betaling van alle aan DisplayDigitaal verschuldigde bedragen, uit welke hoofde ook, aan opdrachtgever verstrekt.
4.7 De opdrachtgever die in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde is een direct opeisbare boete aan DisplayDigitaal verschuldigd van minimaal 50% van het overeengekomen bedrag. Als opdrachtgever in strijd handelt met artikel 4.2 sub c dan is hij een direct opeisbare boete van 100% van het overeengekomen bedrag per land verschuldigd. Geen ingebrekestelling is vereist.
4.8 Al het vorenstaande geldt onverminderd het recht van DisplayDigitaal om de volledige schade van opdrachtgever te vorderen.
4.9 Opdrachtgever verleent DisplayDigitaal een pandrecht op alle door hem aan DisplayDigitaal beschikking gestelde goederen en middelen. Ter zekerheid van al hetgeen opdrachtgever aan DisplayDigitaal verschuldigd is of mocht worden, uit welke hoofde ook.
4.10 Dit artikel is onverkort van toepassing op (onder)delen van werken.

Aansprakelijkheid
5.1 Opdrachtgever vrijwaart DisplayDigitaalvan alle aansprakelijkheden, van welke orde of aard dan ook. Zou DisplayDigitaal evenwel aansprakelijk moeten worden geacht, dan kan de schadevergoeding wegens aansprakelijkheid maximaal het overeengekomen offertebedrag bedragen.
5.2 DisplayDigitaal is uitdrukkelijk niet en in geen geval aansprakelijk:
a nadat opdrachtgever zelf wijzigingen in enig werk heeft aangebracht;
b nadat derden wijzigingen aan enig werk hebben aangebracht;
c voor werk van drukkers, tekstschrijvers en andere derden;
d als een werk van DisplayDigitaal gelijkenis, op welk punt dan ook, vertoont met werk van derden. Dit berust steeds op toeval;
e voor aanspraken van derden, uit welke hoofde ook, jegens opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart DisplayDigitaal voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde ook;
f bij het ‘lekken’ of op andere wijze openbaar worden van gegevens, al dan niet van persoonlijke aard en van opdrachtgever of van derden, al dan niet veroorzaakt door toedoen van hackers;
g voor problemen, van welke aard ook, met of veroorzaakt door opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur, software, databases, domeinnamen, hosting, e-maildiensten en enig ander technisch middel;
h in geval van overmacht.
5.3 Opdrachtgever vrijwaart DisplayDigitaal van elke aansprakelijkheid, althans in ieder geval voor de in het vorige lid genoemde gevallen.
5.4 Elke vordering van opdrachtgever wegens aansprakelijkheid van DisplayDigitaal verjaart na 6 maanden na ontdekking van de vermeende aansprakelijkheid door opdrachtgever.
5.5 Van overmacht is sprake wanneer DisplayDigitaal niet, niet geheel of niet tijdig kan (op)leveren door een oorzaak die hem niet toe te rekenen valt.

Toestemming
6.1 Opdrachtgever geeft DisplayDigitaal toestemming alle inlogcodes uit welke hoofde of van welke aard ook, te behouden en te gebruiken.
6.2 Opdrachtgever staat DisplayDigitaal toe onderhoudswerkzaamheden en updates aan websites, blogposts, artikelen e.d. uit te voeren, ook na het einde van de overeenkomst.
6.3 Het is DisplayDigitaal toegestaan de naam van opdrachtgever, evenals de door hem voor opdrachtgever vervaardigde werken, te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Einde overeenkomst
7.1 DisplayDigitaal is gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever te beëindigen als de onderlinge relatie grondig is verstoord. Hij zal in dat kader eerst een gesprek met opdrachtgever voeren, om te bezien of de overeenkomst alsnog voortgezet kan worden. Na beëindiging door DisplayDigitaal is hij niet (meer) gehouden tot levering, opdrachtgever is gehouden al het reeds geleverde per direct terug te leveren. Opdrachtgever blijft overeengekomen bedragen en reeds betaalde bedragen verschuldigd. Deze bedragen zijn na beëindiging direct opeisbaar en opdrachtgever verkeert van rechtswege in verzuim. DisplayDigitaal is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de beëindiging.
7.2 DisplayDigitaal is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen in geval van:
a faillissement of wettelijke schuldsanering van opdrachtgever;
b surseance van betaling verleend aan opdrachtgever;
c overlijden van opdrachtgever;
d ontbinding of liquidatie van de rechtspersoon opdrachtgever;
e als anderszins blijkt van grote financiële of organisatorische problemen bij opdrachtgever.

Toepasselijk recht en forumkeuze
8.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
8.2 Partijen wijzen de (kanton)rechter bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, aan als bevoegd rechter.